Samspill og Alliansekontrakter – nye mulighet for både oppdragsgivere og entreprenører?

De store oppdragsgiverne i Norge ruster seg kompetansemessig opp for å ta i bruk samspillskontrakter og foreløpig er situasjonen at mange snakker om det og langt færre har erfaringer slik denne Bygg.no artikkelen hevder. Det er ingen tvil om at kompetanse på disse nye kontraktsformene vil gi konkurransefordeler.

UiT Alta har i sitt nye emne, «BIM Samhandlingsprosess», en modul med 5 timers forelesning om erfaringer med samspillskontrakter i Finland. Der ser det ut som det er mange flere prosjekter som har brukt slike kontraktsmodeller, finnene kaller dem Alliansekontrakter.

I Finland kjenner vi til mer enn 40 prosjekter og i alle prosjektene vi kjenner er bruk av disse kontraksmodellene også knyttet til økt bruk av visualiseringsteknologi og ny metodikk som medfører at entreprenører, RI og de ulike fagene involveres langt tidligere i prosejktene enn tradisjonell kontraktstilnærming tilsier.

Vi tror den godt organiserte næringen i Alta kan styrke sin konkurransekraft vesentlig ved å bygge kompetanse på samspillskontrakter, skaffe seg tilgang til visualiseringsteknologi og lære seg ny metodikk som samtidig prosjektering og brukerdrevet utforming.


Vi har to delinnlegg:

1. INNLEDNING

v/ Bjørn Arne Føleide, Smart Construction Cluster.
Hva innebærer nye kontraktsformer og ny metodikk konkret for når i fasenormens faser ulike aktører blir involvert og hvordan kan man ved å samarbeide skaffe seg økt kundetilfang og konkurransefordeler?


2. ERFARINGER MED SAMSPILL / ALLIANSE KONTRAKTER

og buk av nymetodikk i Finland

v/Kimmo Koivisto, Fagskolen Novia, Vaasa Finland.

Fagskolen Novia er kompetansepartner for Finlands ledende miljø for kunnskap om Alliansekontrakter- VISON OY.


Etter innleggende blir det diskusjon om hvordan klyngen kan følge opp dette videre.

Fagseminaret et gratis for medlemmer og for ikke medlemmer er prisen 900,-/deltaker.

 Påmelding til: bjorn.arne@noodt.no

Alta kan styrke sin konkurransekraft vesentlig ved å bygge kompetanse på samspillskontrakter, skaffe seg tilgang til visualiseringsteknologi og lære seg ny metodikk som samtidig prosjektering og brukerdrevet utforming.