MEDLEMSKAP

HVORFOR VÆRE MEDLEM I NÆRINGSKLYNGEN?

Satsing på digitalisering i BAE-næringen er et høyt prioritert satsingsområde nasjonalt, som både Regjeringen og næringen står bak (ref. Bygg 21). Ved effektiv bruk av moderne planleggingsverktøy kan man redusere kostnader i bygg og anleggsbransjen med 20-30 %.

Formålet med klyngeprosjektet i Alta er å gjøre den totale byggeprosessen våre medlemmer er involvert i, raskere, bedre og billigere, uten å gå på bekostning av kvalitet og lønnsomhet hos de enkelte aktører.

Klyngeprosjektet rekrutterer deltakere i hele næringskjeden; fra eiere og brukere, prosjekterende og formgivende, til utførende entreprenørmiljø, underleverandører og driftsansvarlige. Smart Construction Cluster er et felles instrument for  å utnytte pågående digitalisering til vekst og fornyelse for berørte bedrifter, offentlige aktører og forsknings- og utdanningsaktører i Alta.

Smart Construction Cluster er en medlemsstyrt klyngeorganisasjon. På vegne av medlemmene skal denne klyngeorganisasjonen tilby medlemstjenester knyttet til felles markedsføring-, kompetanse- og innovasjonsaktiviteter.

HVA FÅR MEDLEMMENE?

 • Hjelp til å senke medlemmenes innovasjonskostnader, «spleiselag” på større fellesprosjekter og sikre ekstern medfinansiering og risikoavlastning til fellesprosjekter.
 • Felles utvikling av kompetanse. Felles rekrutteringstiltak, oppgradering av utdanningstilbud på alle nivå, gjøre kompetansetiltak billigere og lettere tilgjengelig (e-læring).
 • Få frem felles løsnings- og teknologi-investeringer, f.eks felles 3D visualiseringssenter, testfaciliteter, prefabrikasjonskapasitet og pilot/demonstrasjonsanlegg.
 • Etablere og drifte faste interne forum drevet av nøkkelpersoner fra medlemsbedriftene. BIM forum, topplederforum, salg/markedsforum, byutvikling/byplan forum, Prefabrikasjonsforum osv.
 • Tilrettelegge for etablering av nye virksomheter i næringen; grunderskap og knoppskytinger.
 • Felles markedsføring av klyngen og Alta og av medlemmenes kunnskap, erfaring, teknologi og løsninger

HVA ER MEDLEMMENES OPPGAVER?

 • Være aktiv i de felles forumene og arbeidsgrupper som er relevant for dere, involver egne ansatte som er engasjert i et tema og la vedkommende delta i arbeidsutvalget for et forum.
 • Delta aktivt med flere ansatte i aktiviteter og prosjekter forumene tilbyr.
 • Formidle viktige problemstillinger dere er opptatt av. Bruk klyngen til å arbeide frem fellestiltak/prosjekter fremfor å forsøke alene eller gi opp?
 • Etterspør felles kompetanseutviklingstiltak og rekrutteringskampanjer.
 • Fremtidsrettede utdanningstilbud og mange søkere løfter kvaliteten på lærlinger og studenter medlemmene kan rekruttere blant.
 • Foreslå og bidra aktivt til felles markedsføring av klyngen og medlemmene. Bruk klyngen til å forsterke egne aktiviteter.
 • Utvikle eget medlemskap i retning av partnerskap med skreddersydde årlige samarbeidsavtaler med klyngeinitiativet.